Postavi oglas

USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem servisa na internet adresi nadjistan.online (u daljem tekstu: Servis) i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža SL NET Solution DOO MB 21494976 (u daljem tekstu: Društvo).

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Društva i svakog pojedinog korisnika Servisa.

Društvo omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva u smislu člana 3 stav 3 Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 95/2013).

Pristupom i korišćenjem Servisa Društva, korisnici pristaju na Uslove korišćenja. Na svaki pristup sadržajima Servisa, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Društvo zadržava pravo promene ovih Uslova korišćenja i iste stupaju na snagu odmah, objavljivanjem na stranici nadjistan.online. Korisnici su dužni da se upoznaju sa aktuelnim uslovima korišćenja, a samim pristupom stranici nadjistan.online smatra se da su sa istim upoznati

SERVIS

Društvo putem Servisa pruža uslugu informacionog društva.

Usluga informacionog društva je usluga koja se pruža na daljinu, po pravilu uz naknadu putem elektronske opreme za obradu i skladištenje podataka, na lični zahtev korisnika usluga, a posebno trgovina putem Interneta, nuđenje podataka i reklamiranje putem Interneta, elektronski pretraživači, kao i omogućavanje traženja podataka i usluga koje se prenose elektronskom mrežom, obezbeđivanje pristupa mreži ili skladištenje podataka korisnika usluga (član 3 stav 3 Zakona o elektronskoj trgovini)

Servis je namenjen kako onima koji oglašavaju nepokretnosti, tako i onima koji ih traže radi zakupa ili kupovine. Servis omogućava korisnicima internet pristup sadržaju koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika.

Servis omogućava korisnicima internet oglašavanje u skladu sa Zakonom o oglašavanju.

KORISNICI

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Društvo smatraju se posetioci i registrovani korisnici (agencije i fizička lica).

Posetilac je lice koje putem interneta pristupi Servisu. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj: komentare i ocene.

Registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaj kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik, odnosno korisnik, svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Postavljanjem sadržaja, korisnik dozvoljava Društvu da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili edukativne potrebe i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.

Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Društvo da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, i za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

  Pre prikupljanja podataka, Društvo u svojstvu rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
 • 1. Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Društvo.
 • 2. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.
 • 3. Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica koja oglašavaju nekretnine, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 • 4. Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Društvu i svim direktno povezanim pravnim licima i imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
 • 5. Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.
 • 6. Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
 • 7. Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, e-mail adresa, kraj, grad, telefon.

OBAVEŠTENJA

Korisnik je saglasan da mu Društvo može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti i akcija Društva, kao i reklamna obaveštenja.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Društvo ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva prava intelektualne svojine imaju druga lica, koja imaju isključivu odgovornost za taj sadržaj.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Društva.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja, aktivnosti koje su nedozvoljene ili zabranjene na Servisu:

 • • kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, “spam“, piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne
 • • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa
 • • pokušaj da se zaobiđe ili izmeni, podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Servisa
 • • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor
 • • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži
 • • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže
 • • prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način
 • • uključujući HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja
 • • bilo koje automatsko korišćenje sistema, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa
 • • mešanje, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, na mreži ili uslugama povezanim sa Servisom
 • • imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica
 • • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov
 • • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način
 • • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi
 • • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe
 • • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja
 • • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Društva
 • • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta
 • • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole
 • • imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare
 • • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, povreda Servisa ili bezbednosti mreže.

Društvo zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Društva koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Društvo ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Društvu.

OGLAŠAVANJE I OGLASNA PORUKA

Prenosilac oglasne poruke je Društvo koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku na Servis unelo.

Društvo zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše propisi Republike Srbije. U slučaju prijema takvog oglasa, Društvo će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasne poruke. Društvo može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše propisi Republike Srbije ili ovi Uslovi korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke.

Društvo prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje u kupoprodaji ili iznajmljivanju nekretnina.

Društvo ima pravo da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

REGISTROVANI KORISNICI FIZIČKA LICA

Registracija na Servis za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima. Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste na način propisan Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Registracijom na Servisu fizička lica dobijaju sledeće opcije:

Korisnik u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu office@slnetsolution.com

Servis omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet oglasa, obavesti Društvo o tome putem adrese: office@slnetsolution.com

REGISTROVANI KORISNICI AGENCIJE

Registracija na Servis za pravna lica koji se u skladu sa svojom delatnošću bave trgovinom nekretnina (u daljem tekstu: Agencije) je besplatna i dostupna svim uredno registrovanim privrednim subjektima.

Prilikom registracije je potrebno da privredni subjekt popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Društva i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.

Društvo ne garantuje da su lica koja su se registrovala putem Servisa uredno registrovana za vršenje trgovine, niti da imaju svojstvo privrednog subjekta.

Registrovana Agencija se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došla putem Servisa koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.

Agencija u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu office@slnetsolution.com

POSTAVLJANJE OGLASA

Registrovani korisnici koji oglašavaju nekretninu oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Servisu. Ne postoji obaveza dostavljanja deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta ako su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun.

Društvo ograničava broj besplatnih oglasa za sve Korisnike u skladu sa sopstvenom politikom poslovanja.

Društvo neke usluge informacionog društva pruža uz naknade prema Cenovniku koji je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Društvo zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme. Izmene Cenovnika se primenjuju osam dana od dana objavljivanja Cenovnika. Važeći Cenovnik se nalazi na internet adresi nadjistan.online/cenovnik.php.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu prodaje i iznajmljivanja nepokretnosti (nekretnina) ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima. Društvo ne pruža i ne obezbeđuje bilo koje druge usluge, osim opisane usluge informacionog društva. Društvo ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici (osim uz prethodnu saglasnost korisnika koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, ne garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz Servis. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Društvo ne može biti odgovorno za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica.

Društvo ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Društvo ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Društvo ne odgovara za štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

REŠAVANJE SPOROVA

Nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Novom Sadu za pravna, odnosno Osnovni sud u Novom Sadu za fizička lica.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica ili fizičkih i pravnih lica. Društvo ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.